Kredyt hipoteczny w Pekao Bank Hipoteczny Pekao Bank Hipoteczny

Oferta KH Pekao Bank Hipoteczny Wakacyjna promocja kredytów na mieszkanie Pekao Bank Hipoteczny Oferta refinansowa - Lekka Spłata Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

 

z siedzibą przy  ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa

KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP  527-10-28-697

Kapitał zakładowy 223 000 000,00 zł

                                                                                                             

O BANKU

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.  Centrala Banku znajduje się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju.

 

 24 sierpnia 1995 roku powstał uniwersalny bank HYPO-BANK POLSKA. Początkowo była to 100-procentowa Spółka Akcyjna niemieckiego banku Bayerische Hypotheken- und Wechsel- Bank Aktiengesellschaft. Po 4 latach, 6 października 1999 r. - Bank BPH zostaje 100-procentowym akcjonariuszem HYPO-BANK POLSKA. Tego samego roku, w grudniu Bank uzyskuje zgodę na zamianę dotychczasowego statutu – banku uniwersalnego na specjalistyczny bank hipoteczny, funkcjonujący od tej pory pod nazwą HypoVereinsbank Bank Hipoteczny. W roku 2004 roku Bank zmienia nazwę na BPH Bank Hipoteczny, a w 2008 roku staje się bankiem Pekao Bank Hipoteczny S.A. 

 

Dzisiaj, Bank Pekao BH S.A. finansuje rynki nieruchomości i sektora publicznego środkami pozyskanymi na rynku kapitałowym, prowadzi działalność specjalizującą się w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz finansowaniu sektora publicznego. Banl posiada wyłączne prawo emisji listów zastawnych. Za ich pośrednictwem refinansuje działalność kredytową Banku.

 

PRODUKTY KREDYTOWE:

  1. Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Specjalizacją Banku jest finansowaniu nieruchomości komercyjnych.

Do ubiegających się o kredyt hipoteczny mogą należeć przedsiębiorcy prowadzący   działalność   gospodarczą   min.  6 miesięcy niezależnie od formy prawnej (nie dotyczy SPV), spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) założone wyłączenie dla celów realizacji finansowanego przez Bank projektu w formie project finance. Prowadzona działalność gospodarcza musi obowiązkowo być zarejestrowaną na terenie Polski.

 

Kredyty hipoteczne długterminowe udzielane są przez bank na finansowanie nieruchomości typu lokale/ obiekty biurowe, lokale/ obiekty handlowe, magazyny/ centra logistyczne. Bank finansuje w ramach kredytu fazę budowlaną, jak i inwestycyjną.

Nieruchomość musi spełniać następujące parametry: musi mieć uregulowany stan prawny, znajdować się na terenie Polski, mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz odpowiedniej infrastruktury gwarantującej możliwość użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Zabezpieczenia spłaty kredytu uwzględniane przez bank to wpisana na pierwszym miejscu hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, obejmująca ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż ustalona w Umowie Kredytu, własny weksel in blanco, kaucja w wysokości min.1,5 –krotnej raty kapitałowo-odsetkowej, pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorcy, jeśli dotyczy również cesja wierzytelności z umów najmu oraz zastaw rejestrowy na udziałach w spółce celowej.