Kredyt hipoteczny w Santander Santander

Standard Santander Oferta promocyjna Santander Kredyt mieszkaniowy bez ubezpieczenia Santander Pożyczka hipoteczna Santander Standard stałe oprocentowanie Santander Kredyt mieszkaniowy dla Klienta Select Santander

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723,

REGON 930041341, NIP 896 000 56 73,

kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.

 

O banku

 

Bank Zachodni WBK to jedna z największych i najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Bank obsługuje Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Oferując im kompleksowe usługi finansowe świadczone na najwyższym poziomie.

Największą wartością dla BZ WBK jest relacja z Klientami oparte na zaufaniu. W Polsce jest blisko 1000 oddziałów i placówek banku, klienci mają również do dyspozycji bankowość mobilną.

 

Grupa Banku Zachodniego WBK to głównie usługi maklerskie, zarządzanie aktywami, funduszami inwestycyjnymi, leasing, faktoring oraz pełna oferta bancassurance, a czołowym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Santander.

 

Ofertę własną banku uzupełniają specjalistyczne produkty spółek powiązanych z nim w ramach Grupy Kapitałowej, między innymi: BZ WBK TFI S.A., BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Faktor Sp. z o. o., BZ WBK Nieruchomości S.A.

 

Misja banku

 

Misją baku jest pomoc Klientom w rozwoju, a jego głównym celem jest bycie najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych.

Dla banku najważniejszymi wartościami są:

 • Satysfakcja Klienta
 • Innowacyjność
 • Siła rynkowa
 • Przywództwo
 • Zaangażowanie
 • Etyka

 

 Produkty kredytowe:

 • KREDYT MIESZKANIOW
  • prowizja od 0%*
  • marża od 1,69%**
  • okres kredytowania do 30 lat
  • szeroki zakres kredytowania
  • waluta: PLN i EUR
  • maksymalna kwota kredytu:
   • w PLN do 90%,
   • w EUR do 80% wartości nieruchomości
  • Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:
   • zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
   • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego/zakładowego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
   • zakup działki budowlanej,
   • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego,
   • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
   • remont/modernizację/wykończenie nieruchomości,
   • refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wyżej wymienione cele,
   • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele.

 

 • POŻYCZKA HIPOTECZNA
  • prowizja od 0%*
  • marża oraz prowizja ustalana indywidualnie dla każdego Klienta
  • maksymalna kwota: 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  • okres kredytowania: do 20 lat
  • waluta: PLN
  • spłatę posiadanych zobowiązań kredytowych w BZWBK lub innych bankach,
  • inne cele związane z zakupem/budową nieruchomości (np. zakup miejsca postojowego, zakup działki rekreacyjnej niezabudowanej lub zabudowanej domem letniskowym, budowa domu letniskowego, wkład partycypacyjny w TBS, zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej itp.)

 

 • KREDYT Z DOPŁATĄ NFOŚIGW
  • prowizja od 0%*
  • marża od 1,69%**
  • możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową spłatę kapitału kredytu
  • okres kredytowania: 30 lat
  • waluta: PLN
  • maksymalna kwota kredytu: PLN do 90% wartości nieruchomości
  • Wysokość dofinansowania uzależniona jest od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz od spełnienia innych warunków wymienionych w wytycznych, stanowiących załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego.
   • W przypadku domów jednorodzinnych:
    • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
    • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
    • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
    • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
    • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
 • Kredyt mieszkaniowy z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu można przeznaczyć na: zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym, zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym, budowę domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • Dodatkowo w ramach powyższych celów możliwe jest zwiększenie kwoty kredytu o koszty projektu budowlanego,
 • Koszty kwalifikowane: Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadza do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:  zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej  nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.
 • Minimalna kwota kredytu musi stanowić minimum kwotę kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszty kwalifikowane nie mogą być niższe niż wnioskowana dotacja.